پرینت

نرم افزار حقوق و دستمزد كارابان

نرم افزار حقوق و دستمزد كارابان، يك نرم افزار جامع محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل مي باشد كه قابليت عملكرد به صورت مستقل و وابسته به نرم افزار حضور و غياب كارابان را دارا مي باشد. در صورت استفاده از اين سيستم به صورت وابسته به سيستم حضور و غياب كارابان، نرم افزار اين قابليت را در اختيار شما قرار مي دهد تا نتيجه محاسبات كاركرد انجام شده در بخش حضور و غياب بصورت خودكار به نرم افزار حقوق و دستمزد منتقل شده و محاسبات بعدي روي آن انجام گيرد.